Umowa jest najważniejszym dokumentem potwierdzającym zawarcie transakcji pomiędzy pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą. Przed podpisaniem umowy obie strony, szczególnie zaś konsument, powinny/powinien dokładnie przeczytać wszystkie zawarte w niej paragrafy. To jedynie dokument prawnie określa zasady zaciąganego zobowiązania, w tym przypadku więc jedynie dzięki jej znajomości możemy uchronić się od nieprzyjemnych wydarzeń (np. spłaty z zawyżoną ratą).

Co określa umowa?

Samą istotą, głównym założeniem umowy jest:

 • zgoda pożyczkodawcy na udostępnienie pożyczkobiorcy określonej sumy pieniędzy
 • zgoda pożyczkobiorcy na spłacenie pożyczonej sumy wraz ze wszystkimi dodatkowymi kosztami
 • określenie przez obie strony (zazwyczaj z góry narzucone przez pożyczkodawcę) dodatkowe koszty zobowiązania, w tym: prowizje, opłaty manipulacyjne, opłaty za dodatkowe usługi, ubezpieczenia
 • określenie terminu spłaty długu oraz spłaty poszczególnych jej rat z wyszczególnieniem ich wysokości

Umowa przez Internet?

Taki dokument sporządzony może zostać w dowolnej formie, tzn.:

 • może być zawarta przez wiadomość SMS
 • może być jedynie cyfrowa, wysłana wiadomością E-Mail
 • może być zawarta telefonicznie

Wszystkie powyższe punkty możliwe są do zrealizowania jedynie w przypadku kiedy oferowana kwota nie przekracza wysokości 500 zł. Po przekroczeniu tej sumy powinno się zastosować umowę pisemną, podpisaną przez obie zainteresowane strony.

Co w przypadku kiedy nie mam dokumentu papierowego?

Bez umowy papierowej, w przypadku sporów, również można wystąpić na drogę sądową. Trudniej jednak będzie dowieść swojej racji oraz przeprowadzić cały dowód postępowania sądowego. W przypadku jednak umów konsumenckich i bankowych pożyczka bez umowy pozostaje pożyczką nieważną, nakładany jest bowiem przymus zawarcia jej w formie pisemnej.

Co powinno znaleźć się w umowie?

Każda umowa powinna zawierać następujące informacje (bez ich wystąpienia umowa może zostać uznana za nieważną lub niepełną):

 • dane pożyczkobiorcy
 • dane pożyczkodawcy
 • pisemne, czytelne podpisy obu stron
 • datę i miejsce zawarcia umowy
 • informacje o kwocie zobowiązania
 • informacje o warunkach spłaty
 • informacje o okresie spłaty (nie jest to określane prawnie, a jedynie leży w geście pożyczkodawcy)
 • informacje o dodatkowych kosztach

Klauzule umowne a Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Niekiedy w umowie pożyczki znajdują się klauzule opisujące obowiązki klienta wobec pożyczkodawcy, które naruszają interesy klienta i są z nim nieuzgodnione. W takim przypadku można odwoływać się od umowy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zajmuje się sprawami stosowania niedozwolonych klauzul w umowach pożyczek.

Przykładowy wzór umowy o zaciągnięcie zobowiązania

Umowa pożyczki

Miejsce, Data zawarcia

Umowa pożyczki zawarta Dniu w Miejscu zawarcia pomiędzy poszczególnymi stronami reprezentowanymi przez:

[Dane firmy wraz z ze wszystkimi danymi prawnymi,] firma xxx zwana jest dalej pożyczkodawcą

a,

[Dane klienta wraz z danymi teleadresowymi,] klient X zwany jest dalej pożyczkobiorcą

Paragrafy pożyczki określające jej cechy np.

§ 1

Pożyczkodawca udziela pożyczkobiocy pożyczki w wysokości 5000 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych) na okres 12 miesięcy od 01.01.2014 roku do 30.12.2014 roku.
Obie strony ustalają, że w tym terminie pożyczkobiorca zwróci pełną kwotę pożyczki wraz z odsetkami i wymienionymi opłatami dodatkowymi.

.

.

.

§ n

Umowa została sporządzona w dwóch częściach, po jednym egzemplarzu dla każdej strony. Każda z części umowy brzmi jednakowo.

Umowa powinna zawierać Podpis pożyczkobiorcy i Podpis pożyczkodawcy.

Autor

Arkadiusz Pragier

Nazywam się Arkadiusz Pragier i prowadzę portal guldeny.pl. Interesuje się światem finansów od bardzo dawna stąd pomysł na prowadzenie takiej strony. Zapraszam wszystkich do dzielenia się wiadomościami i dyskusję za pośrednictwem komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *