Znajomość podstawowych terminów bankowości i finansów pozwoli na łatwiejsze odczytywanie ofert, artykułów i poradników. Lepsza znajomość poszczególnych pojęć pomoże w łatwiejszym odnalezieniu się w świecie finansów. Słowniczek opracowany jest w porządku alfabetycznym. Każdy termin wyjaśniony jest w jak najprostszy sposób, aby ułatwić jego zrozumienie.

A/B/C


Akcja – papier wartościowy dający prawo do własności odpowiedniej części przedsiębiorstwa, instrument finansowy dający akcjonariuszowi (właścicielowi akcji) prawo własności do części spółki akcyjnej
Asset management – zarządzanie aktywami; zarządzanie swoimi finansami, w taki sposób, aby inwestując, przynieść sobie jak największy zysk
Bank – instytucja zaufania publicznego zajmująca się gromadzeniem i inwestowaniem środków, mająca możliwość udzielania kredytów i pożyczek
BIK – Biuro Informacji Kredytowej; instytucja gromadząca i udostępniająca informacje dotyczące historii kredytowych wszystkich klientów banków i SKOK-ów. Dane te wykorzystywane są później przez te instytucje w celu obliczania zdolności kredytowej danego klienta
Całkowity koszt zobowiązania – koszt zobowiązania uwzględniający nie tylko oprocentowanie, ale również marżę, prowizje i dodatkowe opłaty związane z udzieleniem kredytu

D/E/F


Debet – powiększenie salda dostępnego na koncie osobistym lub ROR o kwotę dostępnego limitu zadłużenia
Firma pożyczkowa – parabank zajmujący się udzielaniem pożyczek na mocy prawa cywilnego, bez zastosowań prawa bankowego

G/H/I/J


GINB – Główny Inspektorat Nadzoru Bankowego, jeden z organów wykonawczych Komisji Nadzoru Bankowego
Gwarancja bankowa – w umowie bank zobowiązuje się do wypłaty wszystkich środków klienta, nawet w przypadku ryzyka niewypłacalności, jest to podstawowe zabezpieczenie klientów
Hipoteka – termin związany z posiadaniem nieruchomości, wykorzystywany przy zaciąganiu kredytu hipotecznego na zakup domu, posiadłości lub ziemi. Zabezpieczenie hipoteczne pozwala bankom na ściągnięcie zobowiązań dłużnika, w przypadku, gdy jest on niewypłacalny
IKE – Indywidualne Konto Emerytalne, czyli indywidualny plan oszczędnościowy będący jedną z form dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych

K/L/Ł


Karencja – okres podczas, którego umowa ubezpieczenia wcześniej zawartego nie obowiązuje lub obowiązuje z ograniczeniami
Karta kredytowa – karta bankowa podobna karcie debetowej, z tą różnicą, że posiadacz karty kredytowej dodatkowo ma możliwość korzystania z limitu kredytowego przyznanego przez bank
KRD – Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej; biuro informacji gospodarczej zajmujące się gromadzeniem i udostępnianiem informacji o dłużnikach; współpracuje z bankami i SKOK-ami oraz z niektórymi firmami pożyczkowymi
Kredyt bankowy – produkt finansowy dostępny jedynie w bankach; umowa zawarta pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą określająca udostępnienie przez bank pewnych środków finansowych, które muszą zostać spłacone do banku z odpowiednią prowizją i oprocentowaniem w wyznaczonym na to czasie
Leasing – produkt bankowy bardzo podobny do kredytu i najmu jednocześnie. Leasingodawca przekazuje leasingobiorcy pewne dobro do wykorzystania (np. samochód), a leasingobiorca na umowie zobowiązuje się do spłaty tego dobra w określonym czasie
LIBOR – średnia stopa procentowa wymiany depozytów pomiędzy bankami, stawka ustalana jest codziennie i obliczana na podstawie wartości stopy, po której największe banki rynku londyńskiego oferują depozyt innym bankom

M/N/O


Marża – rodzaj opłaty bankowej za udzielenie kapitału banku (np. za udzielenie kredytu konsumenckiego)
Odsetki – odsetki oblicza się, jako koszt kredytu spłacany przez kredytobiorcę. Odsetki obliczane są na podstawie ustalonej stopy procentowej.
Oprocentowanie – naliczane jest przez każdy bank lub instytucje finansową w celu przychodu od udzielonego kapitału; rozróżniamy oprocentowanie nominalne, które jest kosztem pożyczki od pożyczonego kapitału w przeciągu roku, oraz oprocentowanie rzeczywiste.

P/R/S


Płynność finansowa – zdolność do regulaminowego spłacania wszystkich swoich zobowiązań, w tym również do spłacania w odpowiednim czasie rat kredytów i pożyczek
Poręczyciel – osoba, która zgadza się na spłatę zobowiązania lub zadłużenia do wierzyciela, gdyby dłużnik nie wykonał tego w wyznaczonym na to czasie
Prowizja – wynagrodzenie dla banku lub instytucji finansowej za udzielenie kredytu lub pożyczki, w większości ustalane, jako procent od całkowitej sumy zobowiązania
Rata – jedna z części spłaty kredytu lub pożyczki, najczęściej
ROR – Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy, rachunek bankowy służący do gromadzenia środków pieniężnych
RRSO – Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania; oprocentowanie rzeczywiste będące faktycznym kosztem kredytu w skali całego roku, najlepsze do porównywania różnych ofert banków
Restrukturyzacja zadłużenia – zmiana obecnych zadłużeń, które mogły ulec przeterminowaniu, co do ich ilości, okresu i sposobu spłaty, dokonywana zazwyczaj przez wierzycieli
Scoring kredytowy – narzędzie dostarczane przez Biuro Informacji Kredytowej, które pozwala na punktową ocenę wiarygodności osoby ubiegającej się o kredyt lub pożyczkę bankową lub w SKOK-u
Spread walutowy – różnica pomiędzy ceną kupna i sprzedaży waluty, termin przydatny przy zawieraniu kredytów w innej walucie niż polski złoty

T/U/W/Z


Ubezpieczenie kredytu – dodatkowe zabezpieczenie banku, które jest pomocne w trudnych przypadkach, kiedy kredytobiorca nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań. Raty kredytu spłacane są wtedy przez firmę ubezpieczeniową (jedynie w określonym czasie).
Wierzyciel – kodeks cywilny nie definiuje wprost terminu wierzyciela; niemniej jest to osoba, która może zażądać od dłużnika spłaty swojego zobowiązania, spełnienia świadczenia zapisanego w umowie pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem
Windykacja – odebranie długu od dłużnika na pomocy prawa poprzedzone upomnieniem dłużnika i wysyłką monitów upominających, wraz z obarczeniem dłużnika kosztami windykacji. Windykacją zajmują się wyspecjalizowane firmy windykacyjne.
Zabezpieczenie kredytu – możliwość zabezpieczenia spłaty kredytu przez weksel in blanco, poręczenie lub dodatkowe ubezpieczenie kredytu
Zdolność kredytowa – zdolność do spłaty zobowiązań finansowych, takich jak kredyty i pożyczki, regulowana i definiowana przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *